Ποιοι Είμαστε

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ.Α.) είναι μία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία έχει ως σκοπό τη συμβολή τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη βοήθεια του κοινωνικού συνόλου.

Πιο συγκεκριμένα οι σκοποί της ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ.Α. είναι οι παρακάτω:

α. Κοινωνική Ανάπτυξη
Αναβάθμιση του επιπέδου και του ρόλου της επικοινωνίας με ταυτόχρονη αξιοποίησή της για την επίλυση μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων. Συμμετοχή κι ανάπτυξη ανθρώπινων δικτύων και θεσμών αλληλεγγύης. Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνής δράσεις & ερευνητικές μελέτες ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας.

β. Προστασία Περιβάλλοντος
Διάδοση και υποστήριξη της ανακύκλωσης. Ενημέρωση και υποστήριξη δράσεων για τη υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις αλόγιστες ανθρώπινες ενέργειες. Προστασία των άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον και των αδέσποτων ζώων στο αστικό. Συμμετοχή στον σχεδιασμό πράσινων πόλεων.

γ. Ενίσχυση της Εκπαίδευσης
Εκπόνηση προγραμμάτων, σεμιναρίων και ερευνητικών δράσεων για την εκπαίδευση, την επικοινωνία, τον πολιτισμό, το ευ αγωνίζεσθαι και τον εθελοντισμό. Δια Βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

δ. Ανάπτυξη Οικονομίας
Ανάπτυξη δράσεων, εκδηλώσεων και θεσμών οικονομικής μέριμνας και αλληλεγγύης. Δημιουργία κέντρων οικονομικής αρωγής και ενημέρωσης. Δράσεις ανάπτυξης υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος. Συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς για την προώθηση κοινών προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς με τελικό σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

ε. Αξιοποίηση και Αναβάθμιση Επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής απασχόλησης. Πληροφόρηση κοινωνικών ομάδων νέων, γυναικών και ευπαθών ομάδων για τη δημιουργία συμβουλευτικής αυτοαπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων. Καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας μέσα από δράσεις ενημέρωσης, προώθησης και έρευνας.

στ. Ανάδειξη και Προστασία Πολιτιστικής & Πολιτισμικής Κληρονομιάς
Ανάπτυξη και προώθηση επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτιστικής γνώσης όλων των μορφών και όλων των επιπέδων. Ανάπτυξη διεθνών σχέσεων στη βάση της διαπολιτισμικότητας. Ανάπτυξη πολιτιστικού δικτύου δημιουργών στο χώρο των τεχνών και του πολιτισμού. Δημιουργία-θεσμική- τεχνοκρατική υποστήριξη χώρων πολιτισμού. Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που προκύπτει από την ερασιτεχνική πνευματική δημιουργία. Ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής έκφρασης

ζ. Ενίσχυση του Τουρισμού
Χάραξη μυθολογικών, ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών για την σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού. Σύνδεση του τουρισμού με οικολογικές δράσεις – οικοτουρισμός. Δημιουργία Τουριστικής προβολής & δράσεων σε συνάρτηση με την ιστορία και την παράδοση για την ανάπτυξη αποτελεσματικού τουρισμού.

η. Προαγωγή του Αθλητισμού
Επικοινωνία και διάδοση της φυσικής άσκησης(μεμονωμένα ή σε σωματεία), της υγιεινής ζωής και διατροφής και των βιολογικών προϊόντων.

θ. Διάδοση και Έρευνα Τεχνολογίας
Διάδοση τεχνολογικών γνώσεων και ανάπτυξη της τεχνολογικής ευαισθησίας στην κοινωνία. Διεξαγωγή έρευνας στους τομείς της τεχνολογίας εκείνους που συμβάλουν στην κοινωνική, οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη.

ι. Έρευνα και ενδυνάμωση Υγείας
Δημιουργία ορθής και σφαιρικής αντίληψης για την ατομική υγεία μέσα από ενημέρωση και έρευνα. Μελέτη υγιεινής συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων και συμβολή στην καταπολέμηση ασθενειών.

κ. Αγροτική Ανάπτυξη
Έρευνα επάνω στην αγροτική ανάπτυξη, προώθηση τοπικών προϊόντων και μελέτη της οικονομικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Προώθηση του αγροτουρισμού και των εξαγωγών, καθώς και κάθε συναφής, με τους παραπάνω σκοπούς, εκδήλωση.

ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ.Α.

Θέλουμε να ενώσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις, να τις συγκρατήσουμε και να διαμορφώσουμε μια νέα πολιτική ατζέντα ανάπτυξης με ρεαλισμό, συνεργασία και σχεδιασμό.

Επικοινωνία